ZAREJESTRUJ SIĘ LOGOWANIE

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Moneyo.pl

Szanowni Użytkownicy, przygotowaliśmy dla was Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego Moneyo.pl zwany dalej „Regulaminem”. Serwisu Internetowy Moneyo.pl świadczy usługi pośrednictwa w zawieraniu umów z przedsiębiorstwem Cint AB (HQ)Luntmakargatan 18, 1tr 111 37 Stockholm, dzięki którym po wykonaniu określonych zadań (wypełnianiu ankiet) otrzymają Państwo od wyżej wymienionego przedsiębiorstwa wynagrodzenie. Regulamin został przygotowany z dbałością o przestrzeganie i realizację postanowień Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

  1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

  2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego kontakt@moneyo.pl

  3. Cint – strona umowy zawieranej z użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu Internetowego tj. przedsiębiorstwo Cint AB (HQ)Luntmakargatan 18, 1tr 111 37 Stockholm.

  4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, w jakikolwiek sposób korzystająca z Serwisu Internetowego.

  5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika podany w toku wypełniania Formularza Rejestracji w Serwisie Internetowym, zawierająca określoną informację.

  1. Strona Internetowa– strona główna Serwisu Internetowego oraz jej podstrony;

  1. Serwis Internetowy – Serwis internetowy prowadzony przez Właściciela Serwisu, świadczący usługi pośrednictwa w zawieraniu umów drogą elektroniczną z przedsiębiorstwem Cint AB (HQ)Luntmakargatan 18, 1tr 111 37 Stockholm.

  2. Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy przedsiębiorstwem Cint AB (HQ)Luntmakargatan 18, 1tr 111 37 Stockholm a Użytkownikiem, dzięki której po wykonaniu określonych zadań (wypełnianiu ankiet) wyznaczanych przez wyżej wymienionego przedsiębiorcę Użytkownik może otrzymać wynagrodzenie.

  3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na pośredniczeniu w zawieraniu Umowy za pośrednictwem formularza przekierowującego Użytkownika na stronę internetową Cint AB (HQ)Luntmakargatan 18, 1tr 111 37 Stockholm.

  4. Właściciel Serwisu – podmiot prowadzący Serwis Internetowy i świadczący Usługę tj. Digiqal spółka z o.o., Gwardyjska 20, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0000714424, NIP: 7343555451, Regon: 369285034 , nie będący jednocześnie stroną Umowy.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika wyłącznie na stronie internetowej Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu.

 2. W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Właściciela Serwisu zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

 3. Administratorem Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu Internetowego.

 4. Momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną jest moment kliknięcia w przycisk Zarejestruj się.

 5. Na stronach Serwisu Internetowego mogą zostać umieszczone treści reklamowe dotyczące towarów i usług osób trzecich.

 1. W celu korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia.

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  3. włączona obsługa plików cookies,


§2. ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Serwisu Internetowy świadczy bezpłatne usługi pośrednictwa w zawieraniu umów z przedsiębiorstwem Cint AB (HQ)Luntmakargatan 18, 1tr 111 37 Stockholm, dzięki którym po wykonaniu określonych zadań (wypełnianiu ankiet) otrzymają Państwo od wyżej wymienionego przedsiębiorstwa wynagrodzenie.

 2. W ramach Serwisu Internetowego Użytkownik nie dokonuje rejestracji konta klienta.

 3. W celu uzyskania Usługi przez Użytkownika wystarczy wprowadzić w formularzu adres e-mail Użytkownika, złożyć odpowiednie oświadczenia poprzez zaznaczenie dostępnych w formularzu opcji oraz kliknąć w przycisk Zarejestruj się.

 4. Kliknięcie w przycisk Zarejestruj się powoduje rozpoczęcie przez Właściciela Serwisu świadczenie Usługi, w ramach której Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową Cint, gdzie będzie miał możliwość zawarcia Umowy z Cint.

 5. Właściciel Serwisu Internetowego ponosi odpowiedzialność wyłącznie za świadczenie Usługi w ramach Serwisu Internetowego. Właściciel Serwisu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zawarciem Umowy przez Użytkownika. Użytkownik zawiera Umowę z Cint a Właściciel Serwisu nie jest jej stroną.


§3. REKLAMACJE

 1. Właściciel Serwisu względem Użytkownika odpowiada jeżeli świadczona Usługa posiada wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 2. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Właściciel Serwisu zachęca do składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr.2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Właściciela Serwisu lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Właściciela Serwisu.

 3. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Usługi.

 4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji.

 5. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 6. Mając na uwadze powyższe Właściciel Serwisu zastrzega prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego jak również do przerw technicznych.


§4. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Serwis Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Serwisie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Serwisu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


§5 NEWSLETTER

 1. W ramach korzystania z Serwisu Internetowego każdy Użytkownik ma możliwość subskrypcji Newslettera. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna.

 1. Klient ma możliwość skorzystania z usługi wysyłania Newslettera poprzez wpisanie swojego adresu e-mail do formularza zamówienia, o którym mowa w §2 powyżej oraz złożenie stosownych oświadczeń.

 2. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustalaną przez Właściciela Serwisu Internetowego.

 4. Każdy Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w przeciągu 14 dni od dnia zamówienia subskrypcji Newslettera, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy lub pisemnie, na adres korespondencyjny Właściciela Serwisu oświadczenia o odstąpieniu.

 5. Każdy Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera.


§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Właściciela Serwisu oraz Użytkownika umowy o świadczenie Usługi.

 3. Aktualna treść regulaminu zawsze znajduje się pod linkiem moneyo.pl/regulamin. Użytkownik ma możliwość utrwalenia treści regulaminu.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 maja 2018 roku do odwołania.


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Moneyo.pl